عشق اسپانیایی‌ ها به هنر ایران

اسپانیا با جمعیتی حدود ۴۷ میلیون نفر، از این میان، تقریباً ۲ میلیون نفر را مسلمانان تشکیل داده‌اند و از این قشر، ۵ درصد شیعه هستند. جالب است که فرهنگ‌های اسپانیا و ایران دارای شباهت‌هایی متعددی هستند. در میان کشورهای اروپایی، اسپانیا آن‌گونه که در برخی دیگر مرسوم است، ایرانی‌ها را به چشم دسته دوم […]

استعلام قیمت